Tan zhi hui monkey sketch 2

Simian Warrior

Tan zhi hui boxer

Batman

Tan zhi hui rps

Rock . paper . scissors

Tan zhi hui yoda

old sage

Tan zhi hui ewok

Ewok ranger

Tan zhi hui dark swan

rebel fairy

Tan zhi hui nyancat

Magic in the Air

Tan zhi hui horseman

5th Horseman