Aviator

Submission to character design challenge.

Tan zhi hui final
Tan zhi hui 1