Speed painting 4

Tan zhi hui haircut

feelin' fabulous!

Tan zhi hui drunken

drunk!

Tan zhi hui sewer

Busy sewing

Tan zhi hui red and blue

red and blue sisters!

Tan zhi hui gardener3

royal gardener

Tan zhi hui vulnerable spot

vulnerable spot

Tan zhi hui potato harvest

potato harvester

Tan zhi hui fire fighter

water pump

Tan zhi hui strawberry

strawberry jam!